REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
ejanikowo.pl

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej ejanikowo.pl, który określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.ejanikowo.pl na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to ODIS – Terapia Ruchem i Edukacyjna Pietrala Małgorzata, ul. Ogrodowa 6/33, 88-160 Janikowo, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5561555229 oraz REGON 340533150, będąca Usługodawcą i właścicielem. Administratorem Serwisu jest Tomasz Pietrala.
 5. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.ejanikowo.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 8. Artykuł to wypowiedź publicystyczna zamieszona w Serwisie, zawierająca informacje na temat polityczny, kulturalny, społeczny lub sportowy.
 9. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. ODIS – Terapia Ruchem i Edukacyjna Pietrala Małgorzata, ul. Ogrodowa 6/33, 88-160 Janikowo, e-mail: ejanikowo@gmail.com.
 10. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 11. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 §1 Warunki korzystania

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.ejanikowo.pl.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
  1. dodanie komentarza do Artykułu,
  2. polecenie Artykułu,
  3. eksport zawartości kalendarza,
  4. udostępnienie wyszukiwarki wydarzeń,
  5. reklama,
  6. patronat medialny
  7. możliwość dodawania ogłoszeń.
 2. Umowa o świadczenie Usługi dodania komentarza do Artykułu zawierana jest w chwili skorzystania z przycisku publikacji komentarza z wykorzystaniem konta w serwisie Disqus, działającym w domenie http://disqus.com, za pomocą udostępnionej przez Usługodawcę funkcjonalności i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie właściwego pola znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu skomentowania Artykułu z wykorzystaniem konta w serwisie Disqus. Dodatkowo Użytkownik, poprzez zaznaczenie właściwego okna, może opublikować utworzoną przez siebie treść w wspomnianym serwisie.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polecenia Artykułu zawierana jest w chwili skorzystania z przycisku przesłania informacji o Obiekcie za pośrednictwem portalu społecznościowego działającego w domenie http://www.facebook.com, http://www.twitter.com lub http://www.plus.google.com i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiot niniejszej Usługi obejmuje udostępnienie funkcjonalności przesłania Artykułu, w celu wysłania przez Użytkownika odnośnika przekierowującego do Artykułu za pośrednictwem wskazanych portali społecznościowych.
 4. Umowa o świadczenie Usługi eksportu zawartości kalendarza wydarzeń zawierana jest na czas oznaczony w chwili skorzystania z przycisku „Eksport wydarzenia miesiąca” i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Usługa eksportu informacji ze znajdującego się na stronie internetowej Serwisu kalendarza, do pliku, w celu umożliwienia Użytkownikowi zaimportowania informacji w nim zawartych do Google Calendar, Apple iCal i innych kompatybilnych aplikacji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki wydarzeń zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki („szukaj wydarzeń”) i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie wyszukiwarki wydarzeń znajdującej się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyszukania wydarzeń w ramach kalendarza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi reklamy może być zawierana na podstawie odrębnej umowy pisemnej, określającej warunki jej realizacji.
 7. Umowa o świadczenie Usługi patronatu medialnego może być zawierana na podstawie odrębnej umowy pisemnej, określającej warunki jej realizacji.

§3 Ogłoszenia

 1. Ogłoszenia mogą dodawać zarówno osoby prywatne, jak i firmy.
 2. Zabrania się dodawania ogłoszeń o charakterze zarobkowym, handlowym, reklamowym (chodzi o typ komercyjny).
 3. Ogłoszenia nie mogą wchodzić w konflikt z polskim prawem.
 4. Ogłoszenia powinny być zamieszczane w odpowiednich kategoriach.
 5. Zabrania się dodawania ogłoszeń wielokrotnych, sugerujących handel danymi artykułami.
 6. Dodając ogłoszenie, należy wypełnić wszystkie niezbędne pola.
 7. Administracja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń, konsekwencje prawne ponoszą publikujący.
 8. Należy posiadać pełne prawa autorskie do publikowanej treści  i elementów graficznych.
 9. Ogłoszenie, nie może być umieszczone z wykorzystaniem danych osób trzecich.
 10. Dalsze kwestie rozstrzyga całość Regulaminu Serwisu.

§4 Usługa reklamy i patronatu 

 1. Przedmiotem Usługi reklamy jest odpłatne udostępnienie Użytkownikowi na czas oznaczony lub nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze serwisu działającego w domenie http://ejanikowo.pl, w celu umieszczenia treści reklamowych lub promocyjnych.
 2. W przypadku związania się umową świadczenie Usługi reklamy, strony postępują zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy, zawieranej w formie pisemnej.
 3. Przedmiotem Usługi patronatu jest objęcie patronatem medialnym określonego wydarzenia lub podmiotu na czas oznaczony lub nieoznaczony.
 4. W przypadku związania się umową patronacką, strony postępują zgodnie z jej postanowieniami, odrębnej umowy, zawieranej w formie pisemnej.
 5. Użytkownik przesyła na adres e-mail Usługodawcy wiadomość zawierającą informacje niezbędne do wyceny Usługi, w szczególności o formie, sposobie oraz przedmiocie zlecenia.

§5 Reklamacje

 1. Usługodawca zaleca Użytkownikom składanie reklamacji z tytułu Usług świadczonych przez Usługodawcę w formie elektronicznej, wiadomością e-mail pod adres e-mail wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Użytkownika,

Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą, składając jemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie Usług:
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

§7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści:
  1. bezprawnych,
  2. naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich,
  3. uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje,
  4. erotycznych lub pornograficznych,
  5. propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu,
  6. służących podbijaniu treści lub stanowiących powtórzenia lub treści o charakterze masowym.
 2. W przypadku stwierdzenia, że treść wprowadzona przez Użytkownika narusza postanowienia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do:
  1. moderacji, niepublikowania, ukrycia lub usunięcia treści,
  2. upomnienia Użytkownika.
 3. Usługodawca jest uprawniony do:
  1. modyfikowania Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzanie zmian jego interfejsu funkcjonalnego i graficznego,
  2. zmiany wymagań sprzętowych w zakresie warunków korzystania z Serwisu,
  3. ograniczania funkcjonalności lub czasowego wyłączania Serwisu, w przypadku jego rozbudowy, konserwacji, naprawy lub zmiany Serwisu, z zastrzeżeniem minimalizacji czasu ograniczenia lub wyłączenia Serwisu do możliwie najkrótszego terminu przeprowadzenia wymienionych czynności,
  4. prowadzenia kampanii promocyjnych.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  1. nieprawdziwe i niekompletne dane wprowadzone przez Użytkowników,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

§8 Ochrona danych osobowych i pliki „cookies”

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie na jego urządzeniu teleinformatycznym plików „cookies”.
 3. Brak zgody na przechowywanie plików „cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Usług.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Serwisu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Użytkownik przesyłający Usługodawcy treści Artykułów, elementy graficzne, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich.
 3. Domena internetowa serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 4. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 5. Zmiana Regulaminu może nastąpić z istotnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub prawnych, poprzez opublikowanie jego nowego brzmienia w Serwisie, z zachowaniem 14-to dniowego okresu obowiązywania dotychczasowego Regulaminu, przed wejściem zmian w życie.
 6. Do daty wejścia w życie nowego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w przypadku, gdy nie wyraża zgody na warunki nowego Regulaminu.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 9. W przypadku niezgodności któregokolwiek z postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa, stwierdzenia jego nieważności lub niewykonalności, to w zakresie niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności, wyłącza się jego stosowanie z zachowaniem obowiązywania pozostałych postanowień Regulaminu.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2016 r.

T.P.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someonePrint this page